به زودی بستر ثبت و انتشار آخرین آگهی های استخدام مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی کشور فعال و رونمایی خواهد شد…