به زودی بستر ثبت و انتشار آخرین مناقصه ها و مزایده های مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی کشور فعال و رونمایی خواهد شد…